united-kingdom (1)

Kakovostne pravne storitve

Načelo “obljuba dela dolg” je moje temeljno načelo pri delu v pravu in kar obljubim, poskušam vedno maksimalno izpolniti v korist stranke.

Pravnik Saša Lazić

Ponujam kakovostne pravne storitve glede na dogovor. Pravni zadevi se temeljito posvetim in s stranko lahko uspešno rešiva pravno težavo, ki se pojavi v življenju. Pravne storitve so na visokem nivoju tako po vsebini kot po pravnem znanju.

Načelo “obljuba dela dolg” je moje temeljno načelo pri delu v pravu in kar obljubim, poskušam vedno maksimalno izpolniti v korist stranke. Pridobil sem izkušnje pri zastopanju strank pred sodišči in tudi pri pisanju rednih pravnih sredstev, izrednih pravnih sredstev ter ustavnih pritožb. Opravil sem strokovni izpit iz upravnega postopka 2. stopnje (vodenje in odločanje).

Diplomiral na elitni Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Delo pri Višjem sodišču v Kopru kot sodniški pripravnik.

Avtor članka v Pravni praksi

CENIK PRAVNIH STORITEV

 

Enostavna zadeva (razni preprosti dopisi)

50,00 EUR

Srednje zahtevna zadeva (npr. ugovor)

100,00 EUR

Zahtevna zadeva (npr. tožba, pritožba v raznih pravnih postopkih)

od 100,00-250,00 EUR*

Sestava različnih pogodb

od 100,00-250,00 EUR*

Pravno svetovanje preko interneta ali osebno (60 minut)

100,00 EUR

Izdelava pisnega pravnega mnenja

50,00-200,00 EUR*

Drugo pravno svetovanje (zastopanje v raznih pravnih postopkih)                 od 100,00-250,00 EUR*

 

*Cena je odvisna od konkretnega primera, zahtevnosti zadeve, porabljenega časa in bo posredovana po prejemu ponudbe.

DDV ni obračunan na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

Informativne cene veljajo za posamezno pravno storitev.

Končna cena je lahko odvisna od raznih dejavnikov (obseg in vrsta dela, težavnost zadeve, narava primera…), zato se konkretno ponudbo lahko oblikuje le na podlagi vseh zbranih informacij, ki jih boste posredovali.

Cena ne vključuje raznih morebitnih dodatnih stroškov (notarske storitve, sodne takse, izvedence, ipd.,…).

Cenik je v veljavi od 1.10.2023

Saša Lazić s.p.

Reference

• Diplomiral na elitni Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
• Naslov diplomske naloge: »Religiozni vplivi na pravno ureditev Bosne in Hercegovine«.
• Delo v odvetništvu kot odvetniški pripravnik in tudi član odvetniške zbornice.
• Delo pri Višjem sodišču v Kopru kot sodniški pripravnik.
• Imam deset let izkušenj dela v pravni praksi in se vseskozi dodatno izobražujem in prebiram pravne predpise in literaturo ter sodno prakso.
• Avtor članka v Pravni praksi: Analiza konkretnega primera stroškov v postopku o prekrških (Vir: Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. – ISSN 0352-0730 (Leto 41, št. 34, 15. sep. 2022, str. 16-17)).
• Avtor članka v Pravni praksi: Sodni penali kot sankcija za pasivnost dolžnika (Vir: Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. – ISSN 0352-0730 (Leto 42, št. 9, 2. mar. 2023, str. 16-17)).

Hitri kontakt

Pišite mi še danes.

IZVRŠILNI POSTOPEK

Izvršilni postopek se začne tako, da upnik na sodišče vloži predlog za izvršbo. Sodišče nato o upnikovem predlogu odloči. Če sodišče predlogu ugodi, izda sklep o izvršbi, s katerim predlagano izvršbo dovoli. Dolžnik ima zoper sklep o izvršbi na voljo pravno sredstvo – ugovor zoper sklep o izvršbi.

Civilni postopek (pravdni postopek)

Sodišče odloča v pravdnem postopku o sporih med strankami. Sporna vprašanja so predvsem vprašanja raznih pravnih področij: plačila odškodnine, plačila obveznosti na podlagi pogodbe, izročitev stvari, izselitve, lastništva premičnine in nepremičnine.

Delovni in socialni spori

Delovno sodišče odloča predvsem v individualnih delovnih sporih med delavcem in delodajalcem.
Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih sporih med delavcem in delodajalcem:
– sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja,
– pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem,
–  pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo,
–  v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom,
– pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine med delavcem in delodajalcem,
– opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov,
– kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom,
– volonterskem opravljanju pripravništva.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani odloča o socialnih sporih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in zaposlovanja, starševskega varstva in družinskih prejemkov ter socialnih prejemkov.

Upravni postopek in upravni spor

Upravni postopek je urejen v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.). Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

V upravnem sporu se zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih koristi posameznic oziroma posameznikov in organizacij proti odločitvam in dejanjem državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Pravo o prekrških

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Za storjeni prekršek je predpisana globa, zoper katero lahko kršitelj vloži pravno sredstvo – zahtevo za sodno varstvo.